Põhikiri

 1. ÜLDSÄTTED

 Käesoleva põhikirja alusel tegutsev mittetulundusühing  Veekogude Hooldus

1.1 On avalikes huvides juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus
1.2
Ühingu asukoht on  Mulla 7-21, Rakvere 44313
1.3
Ühing on ellu kutsutud  veekogude  uurimise  ja  saneerimine.eesmärgil.
1.4 Ühingu eesmärgist tulenevateks tegevusteks on:
  

1.4.1 looduslike või tehisveekogude bioloogilise seisundi tervendamine ja taastamine (veekogude taastamine,  hooldamine ning saneerimine)


1.4.2 veekogude seisundit mõjutava jääkreostuse likvideerimine (setete eemaldamine järvedest, veekogude seisundit mõjutavate reostunud pinnasega veekogude kallaste ja randade puhastamine, jms);

1.4.3 jõeäärsete luhtade traditsiooniline  hooldamine, vastavalt maastikuhoolduskavadele ja lähtuvalt koostööst alamvesikondade veemajanduskavadega;

1.4.4 kõrge puhkeväärtusega alade korrastustööd, bioloogilise ja maastikulise mitmekesisuse säilitamistööd,

1.4.5 koostöö ökoturismi ja kalaturismi-harrastuskalastuse korraldajatega, lisaväärtuse loomine looduslikele väikeveekogudele;

1.4.6 projektide kirjutamine ja läbiviimine

1.4.7 majandustegevuse arendamine põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks

1.4.8 teabe, s.h.kirjaliku jm.õppematerjali valmistamine, tellimine, ost, müük ja levitamine

1.4.9 seminaride, õppepäevade ja konverentside korraldamine

1.4.10 nõustamisteenus

1.4.11 transporditeenus (va.litsentseeritavatel tegevusaladel)

1.5  Ühingu majandusaasta  algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril

 2.  ÜHINGU LIIKMETEKS VASTUVÕTMISE, ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAARVAMISE KORD NING TINGIMUSED

2.1 Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline ja eraõiguslik  juriidiline isik , kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, kohustub täitma ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid
2.2 Ühingu liikmeks astumiseks esitab isik juhatusele kirjaliku avalduse nign tasub ühingu arvele sisseastumismaksu
2.3 Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus 1 kuu jooksul. Kui isikut ühingu liikmeks ei võeta, tagastatakse talle sisseastumismaks
2.4 Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Ühingust saab välja astuda pärast 6-kuulise etteteatamistähtaja möödumist. Juhatus kustutab pärast etteteatamistähtaja  möödumist väljaastumisavalduse esitanud liikme ühingu liikmete nimekirjast.
2.5 Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta:
 

a)
kahjustab oma tegevusega ühingu nime või mainet;

b) on jätnud täitmata põhikirjast tuleneva või ühingu organite poolt talle pandud kohustuse;

c) ei ole majandusaasta lõpuks tasunud ühingu liikmemaksu ega taotlenud tasumistähtaja pikendamist;

d) ei ole viimase kahe aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või ühinug poolt korraldatud üritusel;

e) kasutab oma liikmestaatust kõlvatu konkurentsi tekitamiseks
         
2.6 Ühingu liikme väljaarvamise otsustab juhatus. Liikmel, kelle väljaarvamise küsimust arutatakse, on õigus osaleda juhatuse koosolekul ja esineda oma seisukohaga antud asjas
2.7 Juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval ühingu üldkoosolekul

 3.      LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 Ühingu liikmetel on muude seaduses ja põhikirjas ettenähtud õiguste kõrval õigus
 

a)
osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;

b) olla valitud ühingu organite liikmeks;

c) saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta;

d) kasutada ettenähtud korras ühingu vara ning saada liikmetele ettenähtud soodustusi.

3.2 Ühingu liige on kohustatud


a)
järgima ühingu põhikirja ja häid tavasid;

b) osalema ühingu tegevuses ning täitma talle üldkoosoleku või juhatuse otsusega pandud kohustusi;

c) tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks ühingu liikmemaksu (jooksva aasta eest tuleb liikmemaksu maksta ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel).

3.3 Sisseastumismaksule ja liikmemaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega, mille poolt hääletasid vähemalt 4/5 ühingu liikmetest.

  4.      ÜLDKOOSOLEK

4.1 Ühingu kõrgemaks organiks on  ühingu üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks hääl.
4.2 Üldkoosoleku pädevusse kuulub:


a)
põhikirja muutmine;

b) eesmärgi muutmine;

c) juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;

d)
juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;

e) ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks

f) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.3 Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:


a)
majandusaasta aruande kinnitamiseks;

b) juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest või, kui seda nõuab revisjonikomisjon;

c) muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.
        
4.4 Üldkoosoleku kokkukutsumisest  teatatakse igale liikmele kirjalikult, e-maili teel või helistades  vähemalt 7 päeva ette.
4.5 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb või on esindatud vähemalt üle poole ühingu liikmetest.
4.6 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud , kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest ning seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.
4.7 Põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 ja eesmärgi muutmiseks 9/10 ühingu liikmete nõusolek.

 5.      JUHATUS

5.1 Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt kaks, kuid mitte rohkem, kui viis liiget.
5.2 Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 3 aastaks.
5.3 Mittetulundusühingu nimel on esindusõigus igal juhatuse liikmel kõigis õigustoimingutes
5.4 Ühingu nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 300 000 krooni, sooritamiseks on vajalik üldkoosoleku eelnev nõusolek.
5.5 Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest ning juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on vajalik kohalviibinud liikmete poolthäälteenamus.
5.6 Juhatuse pädevusse kuulub muuhulgas:

a)
ühingu igapäevategevuse korraldamine;

b)
ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;

c) ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine;

d) majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;

e) ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.

  6.      OSAKONNAD

6.1 Ühing võib moodustada osakondi territoriaalsetel põhimõtetel lähtuvalt regionaalsetest ühishuvidest. Osakonnal on juhataja ja üldkoosolek ning nende kokkukutsumisele ja töökorrale kohaldatakse käesoleva põhikirja sätteid.

 7.      ÜHINEMINE. JAGUNEMINE. LIKVIDEERIMINE

7.1 Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.
7.2 Ühingu likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
7.3 Ühingu likvideerimisel läheb allesjäänud vara teise sarnase tegevuseesmärgiga mittetulundusühingu valdusesse.

 
 Mittetulundusühingu  Veekogude  Hooldus

 Põhikiri on kinnitatud asutamiskoosolekul  22. detsembril, 2003. a.